Etikai kódex

Egyesületünkben kidolgoztuk a hitelágazatban tevékenységet végzők által betartandó etikai  szabályokat és magatartási normákat, amelyhez a hitelpiac minden szereplője önkéntesen csatlakozhat.

Célunk az egész ágazatban széles körben elfogadott és alkalmazott, egységes elvrendszer létrehozása.

A hiteltanácsadók etikai és magatartási kódexe

I. Etikai szabályok

 1. A hazai gazdaság és a hitelágazat érdekeire, céljaira figyelemmel, értékteremtésre törekedve tevékenykednek.
 2. Átlátható gazdálkodással és a jó erkölcs szabályainak betartásával végzik tevékenységüket.
 3. Tevékenységüket arra tekintettel végzik és szükség szerint alakítják, hogy az része a hitelágazatnak, ezért a róla kialakuló vélemények alakíthatják az egész hitelágazat megítélését.
 4. A hitelágazatban tanácsadóként, közvetítőként tevékenységet végzők a felelős hitel kihelyezés és hitelfelvétel lehetőségének megteremtésére tekintettel igyekeznek dolgozni függetlenül attól, hogy megbízásuk a finanszírozótól, vagy a hitelfelvevőtől származik.
 5. Tevékenységet kizárólag megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezve, vagy ilyennel rendelkező munkatárssal végeznek és biztosítják a gazdasági, jogszabályi, termékszerkezeti és szolgáltatási változások folyamatos megismerését, megismertetését.
 6. Szerződések teljesítése során és azon kívül is legjobb szakmai tudásuk szerint, felelősségteljes módon gyakorolják és nem rontják a hitelágazat szakmai és társadalmi megítélését.
 7. Partnereik, ügyfeleik érdekeit és jó hírét szem előtt tartva teljesítik megbízásaikat, a rájuk bízott, illetve tudomásukra jutott üzleti és banktitoknak minősülő, valamint bizalmas adatokat, információkat megőrzik, azokat kizárólag feladatuk teljesítése érdekében használják fel, és illetéktelen, harmadik fél számára semmilyen körülmény esetén nem szolgáltatják ki.
 8. Üzlet-, és piacszerzés elsődleges módszerének a szolgáltatási kör bővítését, a tevékenység szakmai és szolgáltatási színvonalának emelését, a széleskörű tájékozottságot és felkészültséget, aminél teljesebb tájékoztatást és arányos árak kialakítását tekintik magukra nézve kötelezőnek.
 9. Valós alap nélküli vagy ellenőrizetlen adatot, információt nem terjesztenek, azzal piaci versenytársaik, illetve a szakma jó hírét nem rontják. A lehető legteljesebb ismeretanyag megismerésére törekszenek és hozzájutását biztosítják a szolgáltatási körükbe eső ajánlati körben.
 10. A lehető legteljesebb ismeretanyag megismerésére és átadására törekszenek a szolgáltatási körükbe eső területen.
 11. Az érdeklődik számára széleskörű tájékoztatást adnak a keresett termék, megoldandó feladat vonatkozásában a lehetőségek és a kockázatok tekintetében.
 12. Amennyiben a megbízás teljesítésére több lehetőség kínálkozik, azok közül egyéni érdektől mentes, a megbízó érdekeit legjobban szolgálót ajánlják kiválasztásra.
 13. Nem segíthet hitelhez jutni, amennyiben tudomására jut, hogy az abból származó forrás törvénybe, jogszabályba ütköző, vagy tisztességtelen piaci tevékenységre kerülne felhasználásra.
 14. Nem vesz részt olyan hitelügyletben, amely olyan szerződést eredményezne, amelyben vállaltakat vagy ígérteket bármely fél nem tud, illetve nem szándékozik betartani, és erről a szerződéskötést megelőzésen tudomással bír.

II. Magatartási normák

 1. A tagok alávetik magukat az Alapszabályban foglaltaknak, az Egyesület választott tisztségviselői és testületei döntéseinek, illetve jelen Etikai és Magatartási Kódex szabályait magukra és a vezetésük alatt álló szervezet tagjaira nézve kötelezőnek ismerik el.
 2. Az Egyesület tagja nem ronthatja más tag, illetve az Egyesület jó hírét.
 3. Az Egyesület működése, élete során kapott, vagy szerzett adatokat, információkat nem használhatja tagtársa ellen az Egyesületen belül, illetve a piaci versenyben.
 4. Az Egyesület működése, élete során kialakult státusz, pozíció nem használható saját előnyszerzésre, a tagtárs elleni érdekérvényesítésre vagy annak lejáratására.
 5. Az egyesületi tagság nem használható fel tisztességtelen piaci előnyszerzésre
 6. A tag nem sajátíthatnak ki az Egyesületben birtokába jutott adatot, információt és azzal nem élhetnek vissza.
 7. A hitelágazatban a tisztességes piaci magatartás szabályai szerint folytat tevékenységet.
 8. Adatok, információk átadása során törekszik a valóságos tartalom közlésére és a nem szakértő számára is érthető kommunikációra.