PSZÁF vezetői körlevél a végtörlesztéssel kapcsolatban

PSZÁF vezetői körlevél a végtörlesztéssel kapcsolatban

1/2012. számú Vezetői körlevél
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény
200/B. §-a (2) bekezdés f) pontjának 2. alpontja alkalmazásáról
A Pénzügyi Felügyeletek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) a deviza alapú hitelek rögzített árfolyamon történő végtörlesztésének lehetővé tétele óta fokozott figyelemmel kíséri az e téren meghatározott jogszabályi előírások gyakorlati érvényesülését.
A Felügyelet a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban állónak tart minden olyan
hitelintézeti, hitelezői gyakorlatot, amely elősegíti a végtörlesztéssel kapcsolatos
ügyféligények gyors, jogszerű, az ügyfél jogos érdekeit figyelembe vevő teljesítését. Ide tartozik különösen a végtörlesztési igények kezelésével, továbbá a végtörlesztés teljesítéséhez igényelt hitelkérelmek elbírálásával, elintézésével kapcsolatos feladatkör ellátása.
A fentieket a Felügyelet az alábbi konkrét esetben is irányadónak tartja.
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Hpt.) 200/B. § (2) bekezdés f) pontja alapján a rögzített árfolyamon történő végtörlesztés egyik feltétele, hogy a hitelfelvevő a végtörlesztési igényt befogadó pénzügyi intézmény részére 2012. január 30-ig
1. a végtörlesztéshez szükséges teljes összegre vonatkozóan – ideértve a d) pont szerinti tartozásait is – szükséges forintösszeget maradéktalanul átutalja [Hpt. 200/B. § (2) bekezdés f) pontjának 1. alpontja], vagy
2. a végtörlesztéshez szükséges teljes összegre, illetőleg annak az átutalással nem fedezett
hányadára a végtörlesztéshez hitelt nyújtó pénzügyi intézmény által szabályszerűen
kiállított, feltétlen és visszavonhatatlan – legkésőbb a jogszabályi előírások szerinti
végtörlesztési igénybejelentéstől számított 60 napon belüli időpontig teljesítendő
folyósítási kötelezettséget vállaló – írásbeli nyilatkozattal igazolja a végtörlesztéshez szükséges fedezetet [Hpt. 200/B. § (2) bekezdés f) pontjának 2. alpontja].
A Hpt. 200/B. § (2) bekezdés f) pontjának 2. alpontjában foglalt írásbeli nyilatkozat
vonatkozásában előfordulhat, hogy intézményenként eltérő tartalmú és formátumú
nyilatkozatok kerülnek kiadásra, melynek vizsgálata a nyilatkozatot befogadó pénzügyi intézményben jelentős erőforrást köt le, lassítja az ügyintézési folyamatot. A hivatkozott nyilatkozatok eltérő szövegezéséből fakadó értelmezési viták pedig szükségtelenül hátráltathatják az ügymenetet, az ügyfelek rögzített árfolyamon történő végtörlesztését.
A fentiekre tekintettel a Felügyelet jó gyakorlatnak tartja, ha az érintett pénzügyi intézmények – érdekképviseleti szerveik, illetve szakmai szövetségeik révén vagy egyéb módon – a jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő, az érintett intézmények által kölcsönösen elfogadott, az ügyfél végtörlesztési teljesítését jogilag garantáló nyilatkozat mintát dolgoznak ki és tennék szabadon hozzáférhetővé, felhasználhatóvá más piaci szereplők számára is.
A pénzügyi intézmények által közösen vagy az érdekképviseleti szervezetük által kidolgozott és kölcsönösen elfogadott nyilatkozat minta felgyorsíthatja a rögzített árfolyamon történő végtörlesztéshez kapcsolódó ügyintézést, elősegítheti a végtörleszteni kívánó ügyfelek érdekeinek érvényre jutását.
Budapest, 2012. január 6.
Dr. Szász Károly
elnök